Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU magazynpracy.pl

DLA KANDYDATÓW

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług przez magazynpracy.pl na rzecz Klienta.

 

 

II. WYJAŚNIENIE TERMINÓW

Poniższe pojęcia, w świetle postanowień niniejszego Regulaminu, o ile strony nie postanowią inaczej, oznaczają:

1. Dane osobowe - dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.

2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
3. Procesor/Procesorzy - podmioty, którym możemy przekazywać część danych osobowych Klienta, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na zlecenie Ireneusz Marzoch. Podmioty te nie przetwarzać danych osobowych Klienta w żaden sposób dopóki Ireneusz Marzoch tego nie zleci, i tylko we wskazanym przez Ireneusz Marzoch zakresie. Procesor przechowuje dane osobowe Klienta w sposób bezpieczny i tylko przez okres, jaki zostanie mu wskazany, ewentualnie przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. magazynpracy.pl lub Usługodawca magazynpracy.pl Ireneusz Marzoch z siedzibą przy ul. Klonowica 24/1, 71-247 Szczecin, Polska, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7641831425;

5. Portal - ogólnopolski serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.magazynpracy.pl zawierający oferty pracy;

6. Klient lub Usługobiorca - osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny,  która korzysta z usług świadczonych przez magazynpracy.pl;

7. Rejestracja - założenie przez Klienta konta użytkownika portalu oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu;

8. Login - unikalna nazwa podana przez Klienta portalu podczas procesu Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do Portalu magazynpracy.pl;

9. CV - curriculum vitae Klienta, zarejestrowane w portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej Portalu;

10. Ogłoszenia - ogłoszenia opublikowane w portalu samodzielnie przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach portalu;

11. Usługi - usługi opisane szczegółowo w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;

12. Polityka Prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępne na stronach internetowych Portalu;

13. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, a także oprogramowania, który zapewnia przetwarzanie i przechowywanie, oraz wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.);

14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonywanie usługi poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy transmitowaniu danych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne, o której mowa w pkt. 10;

15. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna;

16. Regulamin - niniejszy Regulamin.

 

III. REJESTRACJA

1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę usług w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji przez Klienta,

2. Usługobiorca dokonując Rejestracji, oświadcza jednocześnie, że:

a. dane podane w wypełnionym przez niego formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Rejestracja Konta Kandydata jest wymagana w celu uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności portalu, oraz utworzenia CV wymaganego przy zgłaszaniu kandydatury na oferty pracy zamieszczone w portalu Usługodawcy.

4. Rejestracja jest dokonywana bezpośrednio na stronie internetowej portalu .

 

IV. KONTO USŁUGOBIORCY

1. Usługodawca zobowiązuje się - po dokonaniu  przez Usługobiorcę prawidłowej Rejestracji - do utworzenia dla Usługobiorcy konta użytkownika o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.

2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o wybranej przez Klienta nazwie, jeżeli jest ona już używana w portalu przez innego Klienta.

3. Usługodawca może usunąć zarejestrowane konto Usługobiorcy, jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, niezwłocznie informując Usługobiorcę o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres email podany przez Usługobiorcę podczas procesu Rejestracji.

4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługobiorca ma prawo do samodzielnego zamieszczania w Portalu - za pośrednictwem dostępnym w portalu formularzu - własnego CV, listów motywacyjnych, innych danych i dokumentów oraz ogłoszeń, które powinny być zgodne z przepisami  powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

2. Usługobiorca nie jest uprawniony do zamieszczania w Portalu ogłoszeń pochodzących od osób trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i tym podobnych.

3. Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury tylko jeden raz w odpowiedzi na daną ofertę pracy zamieszczoną w portalu.

4. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie jego loginem oraz hasłem dostępu do portalu.

5. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas Rejestracji, a także kontroli treści i ogłoszeń zamieszczanych w portalu przez Klienta.

6. Usługodawca ma prawo do weryfikacji i  korygowania treści, a także kategorii zamieszczonego ogłoszenia lub CV, po uprzednim powiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia. Usługodawca odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnią bez wymaganej zgody  rodziców lub opiekuna prawnego.

7. W przypadku zamieszczenia przez Klienta ogłoszenia lub CV naruszającego zasady korzystania z portalu, Usługodawca ma prawo usunąć takie ogłoszenie, zawiadamiając jednocześnie o powyższym Klienta.

8. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

9. Usługodawca ma prawo do:

    a. okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją portalu;

    b. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług oraz powiadomień o nowych Usługach.

10. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w sytuacji  jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i CV zamieszczanych w serwisie.

 

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

 

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:

   a. komputer osobisty połączony z Internetem;

   b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;

   c. przeglądarka akceptująca pliki "cookies".

2. Usługodawca uprzedza, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym integralną część Regulaminu.

 

VIII. OPŁATY

1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Klienta nieodpłatnie.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: bok@magazynpracy.pl

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

   a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);

   b. przedmiot reklamacji;

   c. uzasadnienie reklamacji.

4. Usługodawca zobowiązują się do zawiadomienia Klienta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku wysyłając wiadomość zwrotną na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

X. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę, co uznawane jest za akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku Usług dostępnych po dokonaniu Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.

3. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

4. Za wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym uważa się także, odmowę wyrażenia przez Usługobiorcę  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i jednocześnie zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:

   a. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;

   b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub dobrymi obyczajami;

   c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu konta będącym konsekwencją naruszenia  przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

 
 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Ireneusz Marzoch z siedzibą przy ul. Klonowica 24/1, 71-247 Szczecin, Polska, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7641831425;

2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy podlega ochronie i następuje od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Ireneusz Marzoch, określa niniejsza Polityka Prywatności. 

4. Wszelkie dane osobowe Usługobiorcy, wykorzystywane i przetwarzane przez są administratora w celu świadczenia usług przez magazynpracy.pl na rzecz Klienta, a jeżeli Usługobiorca wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Jednocześnie dane te nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności sprzecznie z RODO, ani sprzedawane.

5.  Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy mogą być:
    a. potencjalni pracodawcy,

    b. biuro księgowe,

    c. biuro prawne,

   d. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,

   e. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),

   f. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne,

   g. podmiot zapewniający system mailingowy,

   h. podmiot zapewniający usługi marketingowe.

7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.


XII. PRZESYŁANIE INFORMACJI, MAILING

  1. Warunkiem korzystania z Usług opisanych niniejszym Regulaminem, poza akceptacją Regulaminu jest wyrażenie przez Usługobiorcę dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji o nowych aktywnościach/produktach oferowanych przez Usługodawcę, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w celu otrzymywania od Usługodawcy wiadomości e-mail/wiadomości SMS.
  2. Podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu może być zarejestrowany w liście mailingowej Usługodawcy tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji Usługobiorcy z założonego konta lub po spełnieniu przez Administratora żądania usunięcia danych Usługobiorcy a następnie założenia ponownie przez Usługobiorcę konta.

  3. Rezygnacja z Usługi w postaci otrzymywania informacji na adres poczty elektronicznej/wiadomości sms następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@magazynpracy.pl.

      4. Usunięcie z listy mailingowej/listy sms następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym tę operację.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie magazynpracy.pl.

4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, przesyłając odpowiednią informacje na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu Rejestracji, bądź poprzez informację zamieszczoną na portalu www.magazynpracy.pl.

5. Umowa o świadczenie usług podlega prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego magazynpracy.pl z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, RODO iinne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony magazynpracy.pl obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność dawców oraz innych osób korzystających z naszych usług, w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe Usługobiorcy oraz jakie prawa przysługują Usługobiorcy w związku z przetwarzaniem tych danych.

1. Usługobiorca, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

3.Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zbieranych za magazynpracy.pl jest Ireneusz Marzoch z siedzibą przy ul. Klonowica 24/1, 71-247 Szczecin, Polska, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7641831425;.


Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe Usługobiorcy były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.


W razie jakiekolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych Usługobiorcy, skontaktuj się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

ul. Klonowica 24/1, 71-247 Szczecin, e-mail na adres:bok@magazynpracy.pl, nr tel. 725525525.


4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzamy dane osobowe Usługobiorcy w celu realizacji umowy opisanej w regulaminie oraz w celach marketingowych.


5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzamy dane osobowe Usługobiorcy tak długo jak wyraża on chęć rejestracji w naszej bazie Klientów.


Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem oraz dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). 6. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

    a.- nazwisko i imię/imiona,

    b.- numer ewidencyjny PESEL i NIP,

    c.- numer rachunku bankowego,

    d.- adres podmiotu,

    e.- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres podmiotu,

    f.- adres poczty elektronicznej,

    g.- numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

4. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług.

5. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, a także informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.

6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie w sytuacji uprzedniej zgody Usługobiorcy, wyrażonej po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania, co nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed cofnięciem tej zgody.  Cofnięcie zgody nie pociąga negatywnych konsekwencji dla Usługobiorcy, może uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na rzecz Usługobiorcy lub korzystanie z naszych Usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć wyłącznie za zgodą Usługobiorcy. (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO).

7. Usługobiorca ma prawo do:

a.sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach. Jeżeli sprzeciw Usługobiorcy okaże się zasadny i nie posiadamy innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy dane, wobec wykorzystania których został wniesiony sprzeciw. W przypadku wniesienia przez sprzeciwu dotyczącego otrzymywania informacji marketingowych, zaprzestaniemy przesyłania tego typu informacji. (podstawa prawna: art. 21 RODO.).

b. usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"). Usługobiorca ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub tylko niektórych danych osobowych, ze wskazaniem których danych usunięcia żąda. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy. Dotyczy to w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Usługobiorcęzgodach lub historii aktywności. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączących nas umów. (podstawa prawna: art. 17 w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.).

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Usługobiorca ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ? w takiej sytuacji należy zgłosić takie żądanie. Do czasu rozpatrzenia takiego żądania możemy uniemożliwić Usługobiorcy korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Usługobiorca ma prawo do wysłać komunikatów, w tym także w celach marketingowych. (podstawa prawna: art. 18 RODO.)

d. dostępu do danych osobowych. Usługobiorca ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe Usługobiorcy. Usługobiorca ma także prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Usługobiorcy na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską a także otrzymania kopii całości lub żądanej części swoich danych osobowych. (podstawa prawna: art. 15 RODO.)

e. sprostowania danych osobowych. Usługobiorca ma prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia. (podstawa prawna: art. 16 RODO.).

f. przenoszenia danych osobowych.Usługobiorca ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Usługobiorca ma także prawo do żądania aby dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi (wskazanemu przez Usługobiorcę), jeśli technicznie istnieje taka możliwość. (podstawa prawna: art. 20 RODO.).

g. wniesienia skargi.  Usługobiorca ma prawo do zgłaszania do nas skarg i wniosków a także wszelkich pytań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcya także przysługujących Usługobiorca w tym zakresie uprawnień. Usługobiorca także ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w ocenie Usługobiorcy Jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone. (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.).

8. Zbiór danych osobowych magazynpracy.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Serwis magazynpracy.pl używa pliki "cookies" w celu personalizacji Usług i treści portalu.

10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.

11. Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach informujemy poprzez zamieszczenie informacji na Stronie www, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail/telefonu.


W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

ul. Klonowica 24/1, 71-247 Szczecin, e-mail na adres:bok@magazynpracy.pl, nr tel. 725525525.ZAŁĄCZNIK NR 2

PRZYKŁADOWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Wirus komputerowy - programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania.

Trojan - program ukryty wewnątrz innego programu, ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Ma na celu uzyskanie dostępu i przejęcie kontrolo nad komputerem.

Spyware - jest to oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.

Keylogger - odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu zabiera informację o adresach, kodach i inne.

SQL/URL injection - forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. 

Sposoby ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem:

a. instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (z ang.  firewall),

b. aktualizacja oprogramowania,

c. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niepewnego pochodzenia,

d. czytanie okien instalacyjnych aplikacji,

e. wyłączenie makr w MS Excel i Word,

f. regularne całościowe skany systemu za pomocą programu antywirusowego,

g. przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana.

ZAŁĄCZNIK NR 3

USŁUGI

Podstawowe Pakiety usług

Pojedyncze oferty i pakiety ofert

Narzędzia Selekcyjne - pytania selekcyjne w ofertach (Killer Questions), szybkie filtry CV według regionu, doświadczenia i wykształcenia kandydatów, możliwość segregacji kandydatów wg podstawowych kategorii serwisu.

Narzędzia Zarządzania Ofertami -  aktualizacja ofert pracy każdego dnia, możliwość samodzielnej edycji oferty.

Usługi Wizerunkowe - m.in. logo firmy w prezentowanych ofertach, logo firmy w sekcji firm rekomendowanych, logo firmy na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy, box na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowe Usługi Nieodpłatne - posprzedażowa obsługa klienta (+48 / 725525525 lub bok@magazynpracy.pl)